Algemene voorwaarden

Reservering en betaling

Na ontvangst van uw reservering ontvangt u van ons een definitieve bevestiging. De aanbetaling bedraagt 50% van de huursom en dient binnen 10 dagen na dagtekening van de bevestiging te zijn vol-daan. De resterende 50% dient u ter plaatse contant te betalen. Bij reserveringen vanaf 2 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totale bedrag per omgaande en in een keer te worden overge-maakt.
Bijkomende kosten Extra gemaakte kosten tijdens het verblijf (dranken, maaltijden, etc.) dienen contant in Euro’s te wor-den afgerekend voor vertrek. Combinaties van aanbiedingen zijn niet mogelijk.

Wijzigen en annuleren

Het wijzigen of annuleren van een reservering dient uitsluitend per mail/schriftelijk te geschieden. Wij-zigingen kunnen slechts in overleg met en na nadrukkelijke toestemming van verhuurder worden aan-vaard en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Bij wijziging of annulering wordt te allen tijde Eu-ro 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt in rekening gebracht:
bij annulering tot 6 maanden voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom en bij annulering na 2 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huursom.

De werkdag waarop de schriftelijke annulering binnenkomt, geldt als datum van waaraf de annule-ringskosten worden berekend. Een eventuele annuleringsverzekering dient door huurder zelf te wor-den afgesloten.
Aankomst en vertrek De gehuurde accommodatie kan door de huurder op de aankomstdag vanaf 15:00 uur betrokken wor-den. Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 10:00 uur te zijn verlaten. Verhuur van de kamers en appartement gebeurt per nacht of per week.

Maximaal aantal personen

Het is niet toegestaan een accommodatie met meer personen te betrekken dan is overeengekomen bij de reservering, tenzij daarvoor –na overleg voorafgaand aan de huurperiode- uitdrukkelijk toestem-ming is verleend door de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd bij het overschrijden van het normaan-tal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de accommodatie te weigeren of te ontzeggen.

Problemen, klachten

Mocht huurder onverhoopt klachten hebben of zaken aantreffen die niet in orde zijn, dan is het raad-zaam deze terstond aan verhuurder kenbaar te maken, zodat verhuurder in de gelegenheid wordt ge-steld de klacht zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Klachten achteraf worden door verhuurder niet in behandeling genomen.
Aansprakelijkheid De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de huurder of aan degenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde verblijven, on-geacht de oorzaak daarvan. De huurder dient schade die is veroorzaakt aan het gehuurde terstond te melden aan verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de overeengekomen huurperiode is ontstaan.